dilluns, 24 de setembre de 2007

FORMES DE FUNCIONAR (LLIBRETA I CONTROLS)

Què fer als exàmens?

 • Ompliu les caselles corresponents al nom, cognom de forma clara amb lletra majúscula. Poseu la data de realització de l’examen i el grup del curs.
 • Abans de començar a escriure, llegiu bé els enunciats i les preguntes. És recomanable començar per allò que més domineu. Deixeu per al final els exercicis o apartats que considereu conflictius. Així guanyareu temps i puntuació.
 • Pareu atenció a allò que us demanen. No responeu a coses que no constin com a preguntes en els enunciats.
 • Fixeu-vos en la puntuació de cada apartat i obreu en conseqüència.
 • Una presentació clara i ordenada és indispensable. Distribuïu-vos bé l’espai. Deixeu marges i separeu els exercicis i apartats de manera clara. Si feu un dibuix o una gràfica no hi escatimeu l’espai per tal que quedi tot prou clar.
 • Si veieu que una cosa està malament ratlleu-la (discretament però de forma clara i inconfusible) i no feu ús, en cap cas dels correctors líquids (Tippex i similars).
 • És necessari que porteu un control del temps. No convé que us quedeu bloquejats en un exercici o apartat. Si alguna cosa no surt, tireu endavant, deixant un espai suficient, per tal de tornar-hi després si us queda temps.
 • Vigileu l’ortografia i l’expressió. Penseu també que les gràfiques o dibuixos han de tenir títol i que en elles cal indicar les dades i incògnites amb precisió, i sempre amb les mateixes lletres.
 • En acabar una prova o examen cal repassar. No es pot lliurar al professor fins al final de la classe, per tant aprofiteu el temps disponible al màxim.
 • S’aprèn molt de les proves i dels exàmens. Guardeu els enunciats i afegiu-los a les vostres llibretes d’apunts. Quan el professor els corregeixi a classe heu de prendre’n nota per tal de comparar amb les vostres respostes i, si és el cas, per tal de no tornar a cometre determinades errades.
 • Cada alumne haurà de portar el material que li calgui per fer el seu examen, de no ser així, no podrà disposar del material dels seus companys.
 • El silenci durant la completa duració de la prova, és la millor mostra de respecte vers els vostres companys i una molt bona manera de poder concentrar-vos per obtenir uns resultats òptims.


Com organitzar la llibreta de treball?

 • La llibreta de treball a classe i els apunts que conté han de ser instruments útils per al teu aprenentatge.

 • Per tal d’estructurar els apunts de forma més clara i visual, utilitzarem tres bolígrafs de colors diferents: vermell, blau i negre.

 • El vermell només l’utilitzarem en la correcció dels exercicis, per marcar amb un tic si l’exercici està ben fet, o bé ratllarem allò que estigui malament i, copiarem la correcció (si ens cap al mateix full o bé en un altre, indicant el número de full a on es troba).

 • El blau només l’utilitzarem per la teoria.

 • El negre l’utilitzarem per fer els exercicis, tant els enunciats com el seu desenvolupament. Aquells alumnes que ho desitgin, podran fer ús del llapis pel desenvolupament dels exercicis.

 • “Passar els apunts a net” no és necessari però pot ser interessant si no et queda clar el que s'ha fet i vols repassar.

 • Els apunts (i la llibreta en general) han de ser espaiats i ordenats, amb marges amplis, amb subratllats i amb la data del dia en què es prenen o s’elaboren. També cal numerar les pàgines.

 • A casa els has de repassar i emmarcar, destacant les parts teòriques que convé recordar, i les parts de caire pràctic. També val la pena marcar o senyalar els punts conflictius per a tu amb un símbol per tal de parar-hi especial atenció (pots, per exemple usar un o més asteriscs o una Z de corba perillosa).

 • S’aprèn molt dels errors. No els esborris. Això sí, marca’ls amb vermell amb una creu i posa-hi l’explicació corresponent o la correcció a continuació.

 • En la llibreta hi ha de ser tot: objectius, activitats de treball a classe (fotocòpies, elaborades per tu mateix o dictades), apunts de classe teòrics i pràctics, exercicis fets per tu, correccions, exàmens i proves, etc. (I fins i tot aquest document o altres que et lliuri el professor).

 • Si un dia no pots assistir a classe, has de demanar els apunts corresponents i passar-los a la teva llibreta amb les explicacions que calgui (no es tracta tan sols de copiar-los; cal fer un esforç per tal d’entendre’ls i consultar allò que no quedi clar).
 • Durant la unitat i al final de la mateixa s'anirà penjant en aquest bloc una síntesi del que hem fet a classe i potser alguna cosa més.

 • Quan repassis els apunts a casa o elaboris part de les activitats proposades convé que hi facis comentaris, que hi apuntis idees i suggeriments, i les preguntes que caldrà fer al professor sobre les parts que no veus clares.

 • En acabar el capítol o apartat temàtic, pot ser convenient que et facis un petit resum d’allò que conté i del que consideres més important, tot i fent referència, si cal, a on és cada cosa.

 • Si elabores els apunts i treballes la llibreta amb ganes i atenció i la repasses i ordenes a casa, milloraràs els teu aprenentatge i guanyaràs molt de temps.

 • El “Tippex” (i els líquids correctors en general) no s’han d’utilitzar en cap cas a la llibreta o els apunts. No t’ha d’importar ratllar allò que no estigui bé a la llibreta de treball a classe.

 • La llibreta ha de ser d’espiral, amb mida DINA4, d’ús exclusiu per a ciències i preferiblement amb quadrícula.
 • TOT AIXÒ NO SÓN MÉS QUE RECOMANACIONS MOLT SERIOSES, PERÒ RECOMANACIONS. LA VOSTRA LLIBRETA ÉS VOSTRA, I CREC INTERESSANT QUE REFLECTEIXI LA VOSTRA MANERA DE FER LES COSES. ARA BÉ, SI QUE NO ÉS OPCIONAL TENIR TOT EL QUE ANEM FENT EN LA MATEIXA. ÉS IMPRESCINDIBLE DUR SEMPRE TOT EL QUE ANEM FENT (NO S'HI VAL ALLÒ DE M'HE DEIXAT AQUEST FULL A CASA PERQUÈ JA L'HEM FET I PENSAVA QUE NO EL FARIA SERVIR MÉS). ES POT DEMANAR LA LLIBRETA EN QUALSEVOL MOMENT PER COMPROVAR LA FEINA FETA DE FORMA COMPRENSIBLE.